Van kinds af aan hebben wij een volghouding ontwikkeld, die we tot op de dag van vandaag, niet tot nauwelijks bij onszelf waarnemen. Een sluimerende houding die heel subtiel in onze manier van leven is binnen gedrongen, en die geleidelijk aan een vanzelfsprekendheid, een gewoonte is geworden.

We hebben onbewust geloofsovertuigingen en denkpatronen van onze voorouders overgenomen of aangeleerd, en we doen dat eigenlijk nog steeds.

Via educatie, van onze ouders, leerkrachten en anderen, die, vanuit hun opvoeding, naar best vermogen hebben gehandeld, en door het schoolsysteem en de maatschappij zijn we gaandeweg tussen vooropgestelde lijnen gaan leven.

Welk kind had de kracht om er tegenin te gaan wanneer iets niet goed voelde? Want wie had als kind geen loyaliteit naar zijn/haar ouders? Wie ging zichzelf, na een berisping of straf, niet herzien? Of wie ging de waarheid van leerkrachten, priesters, dokters, hooggeleerden of andere gezaghebbers ontkrachten? Waarom zouden we het in twijfel trekken?

Door de subtiliteit en het aantal voorouderlijke geloofsovertuigingen en denkpatronen was er zelfs in de periode van opstand, de pubertijd, zo goed als geen ontkomen aan.

Niemand is er helemaal aan kunnen ontsnappen, en zo heeft ieder van ons, onder het mom van valse waarheden en veiligheden, zichzelf overlevingsmechanismen aangeleerd, en zijn/haar eigenheid NIET volledig kunnen ontwikkelen. We zijn in systemen en gewoontes getuimeld van onderricht, geld, werk, religie, gezin, gezondheid,… en zonder het goed en wel te beseffen is die volghouding in ons gedrag geslopen, en bepaalt ze onbewust ons leven.

Op het eerste zicht lijkt het meer dan normaal, dat er gezien het aantal mensen in bijv. België, diverse structuren in onderricht, gezondheid,… zijn. En inderdaad, het aanbod van en de mogelijkheid tot onderricht, werk, gezondheid,… kan alleen maar ten goede van iedereen komen, mits ieder individu, hoe jong of oud ook, de volledige vrijheid krijgt om zijn/haar keuzes te maken en eigenheid te ontwikkelen.

Kijk maar eens hoe velen van ons leven. De nadruk wordt al van jongs af aan gelegd op het verkrijgen van een ‘goed’ diploma en op het belang van ‘goed’ werk, zodat we veel geld kunnen verdienen om zoveel mogelijk te kunnen doen en hebben, om later te kunnen genieten van een goed pensioen. Maar hoe is het in tussentijd gesteld met onze gezondheid? Raken we wel aan ons pensioen?

Een kluwen van subtiele ‘moetens’, die vanuit verwachtingen van anderen onze eigen verwachtingen zijn geworden en die ons doen leven zoals het ‘hoort’. Zo wordt een collectief bewustzijnsveld gevormd met angst en verkrijgen we een illusoire vrijheid en veiligheid, die ons voortdurend beïnvloedt, wordt gevoed en in stand gehouden door o.a. anderen, de media,… Zo ging het en zo gaat het nog steeds, fysieke en energetische beïnvloeding via gevoel en gedachtengoed.

Wat er intussen gebeurt, door ons leven zijn gangetje te laten gaan, is dat we de essentie van het leven en mens-zijn, onze authenticiteit en autonomie, uit het oog verliezen. We bouwen een uiterlijk gelukssysteem op, dat ons weghoudt van echt en diepgaand geluk, dat binnenin te verkrijgen is. We brengen onbewust schade toe aan ons lichaam, terwijl ons lichaam het fundament is van een gelukkig en gezond toekomstig leven.

Gezondheid en geluk gaan hand in hand

Telkens wanneer we, gedurende ons leven, onze natuurlijke en liefdevolle staat van Zijn onderdrukken of negeren, creëren we een emotionele en mentale kwetsuur, zoals bv. onzekerheid, verdriet of kwaadheid,… met een bijhorende associatie, die opgeslagen wordt in ons onderbewustzijn. Een kwetsuur die de aanleiding kan zijn van een toekomstige, potentiële aandoening, pijn of ziekte.

Na verloop van tijd komt de kwetsuur, waarvan we de oorzaak vergeten zijn, terug naar de oppervlakte, in de omgang met iemand, een gebeurtenis, een aandoening, pijn en/of ziekte, om de nodige, liefdevolle (h)erkenning te verkrijgen. Voldoen we niet aan de (h)erkenning die de kwetsuur nodig heeft, dan komt ze op één of andere manier terug, maar iets heftiger. Als een specifiek signaal, waar jij mag naar kijken, net zolang totdat er voldoende (h)erkenning wordt gegeven.

Voldoen we als mens wel aan de behoefte van de kwetsuur, dan raakt ze uit ons celgeheugen en verloopt ons leven in geluk en gezondheid, zodanig dat we onze weg naar authenticiteit en autonomie kunnen verder zetten.

Maar door de rush waarmee we leven en door de focus buiten onszelf te leggen, slaan we stappen over, en zien we niet echt waarmee we bezig zijn.

Er zou ons als mens veel leed bespaard zijn geweest, mochten we onze natuurlijke Zelf kunnen zijn, en zo niet, dat we al van jongs af aangeleerd worden, waarom we doen wat we doen en hoe we ermee kunnen omgaan. Deze kennis is zowel doeltreffend ter genezing als ter preventie, want hiermee wordt een toekomstige uitdaging, pijn, aandoening en/of ziekte in de kiem gesmoord.

Helaas ziet de huidige wetenschap en de reguliere gezondheidszorg, maar een beperkt deel van de menselijke totaliteit. De behandel- en zienswijze is hoofdzakelijk éénzijdig gericht, bijv. ofwel fysiek of psychisch, zodat enkel het symptoom wordt behandeld, niet de kern.

De mens is een gewoontedier en hardleers, en bereikt soms maar een omslagpunt wanneer er iets drastisch gebeurt als bijv. een levensbedreigende ziekte of een levensveranderende gebeurtenis, en dan nog blijft, door onwetendheid, het gewenste resultaat uit. Wat dus niet zo hoeft te zijn, wanneer het uitgangspunt de totaliteit van de mens is.

De druk stijgt, zowel fysiek als energetisch, en onze lichamen zijn aan hun limiet. De feiten liegen er niet om. Het percentage van mensen met een langdurige burn-out en/of depressie steeg de laatste jaren met +/- 40%. Er is een toename van mensen met een groot aantal chronische ziekten, zoals cvs, fybromyalgie, diabetes,… of hart- en vaatziektes, kanker, diverse persoonlijkheidsstoornissen,… Of mensen met slaapproblemen, verslavingen, angsten,…

Kinderen worden al op heel jonge leeftijd gediagnostiseerd met gedragsstoornissen zoals ADHD, ASS,… of men stelt een persoonlijkheidskenmerk vast, zoals HSP. Bij jongeren en studenten ziet men steeds meer stress en faalangst. Zelfdoding bij jongeren is de op één na belangrijkste doodsoorzaak,…

Dit is een glimp van de huidige gezondheidstoestand in ons land, terwijl het anders kan. Dit is het resultaat van onwetendheid en ontkenning van de totaliteit van de mens.

Gezien de huidige realiteit, mogen we ons dan niet de volgende vragen stellen : volstaat de huidige kijk op het aanpakken van beproevingen? Behoedt het mensen om niet opnieuw in hetzelfde patroon terecht te komen? Is de huidige gezondheidszorg nog up to date of accuraat genoeg om efficiënt probleemsituaties aan te pakken, en pijnen, aandoeningen en ziektes te genezen?…

Of: hoelang houden we deze volghouding nog vol, die ten koste van onszelf is? Ten koste van het ervaren van diepgaand geluk, optimale gezondheid, eigenheid en autonomie? Wanneer ontwikkelen we en geloven we in onze eigen innerlijke kracht? Wanneer kiezen we voor Liefde i.p.v. angst, voor waarheid i.p.v. illusie, voor diepgang i.p.v. oppervlakkigheid?…

Focus op een voorwaartse beweging van vernieuwing en verandering

Verandering begint bij jezelf, jij bent dus het vertrekpunt. Het mooiste geschenk dat je jezelf, je familie en iedereen in je omgeving kan geven, is het levende voorbeeld te zijn van het helen van je eigen kwetsuren, je authenticiteit opbouwen, je waarheid leven en uitstralen.

Laat dit je nieuwe vertrekpunt en ingesteldheid zijn.

De afbeelding hierboven is een eenvoudige weergave van de totaliteit van de mens. 4 evenwaardige delen die onderling verbonden zijn en verbonden met het geheel.

Het geeft ons een kijk op wie we zijn, hoe we functioneren en de werking stelt ons in staat om uitdagingen of beproevingen succesvol af te ronden, of aandoeningen, pijnen en ziektes succesvol te verwerken en/of te genezen.

Het fysieke deel staat voor het aardse, dus de wereld, onze omgeving, de plaats waar we als mens leven. Het ‘oefenterrein’, waar en hoe we omgaan met anderen en met gebeurtenissen, dus de plaats waar we onszelf profileren. Waar onze innerlijke kwetsuren worden opgedaan en gespiegeld, en mogen worden getransformeerd, en waar we ons mogen leren behoeden voor nieuwe kwetsuren. Tevens vertegenwoordigt het fysieke deel, de staat van ons fysiek lichaam.

Het fysieke deel is zowel het beginpunt als het eindpunt, waar je voeling mag leren krijgen met je eigen natuur, om uiteindelijk je eigenheid te leven.

Het energetische deel staat voor het universele, het onzichtbare. Voor het rationele brein zo goed als niet te bevatten, maar wel degelijk aanwezig en een onmiskenbaar deel van wie we zijn. De impact van energie, zowel de fragiliteit als de kracht, kan niet genegeerd of ontkend worden.

Alles en iedereen bestaat uit energie en is door energie verbonden. Een verbinding van angst en/of Liefde. Zowel angst als Liefde hebben een eigen trillingsfrequentie en door de schakeling van angst naar Liefde, ontstaan energiegradaties die een positief welbevinden tot stand brengen.

Door bewust te zijn van het frequentiebereik, het verband en de beweging ervan, stelt ons dat in staat, om ons van ons eigen geluk en gezondheid te voorzien. Dus energie trekt soortgelijke energie aan. Je bewust zijn, van welke energie je uitzendt en in welke energie je aanwezig bent, zorgt ervoor dat je aantrekt wat je uitzendt of dat je verkrijgt wat je wil. Dit is geen utopie, dit is werkelijkheid.

Het emotionele deel is een waaier aan gevoelens en emoties, die allen een trillingsfrequentie bevatten. Alle emoties van angst omvatten laag trillende energieën die zwaar en belastend aanvoelen, en alle emoties van Liefde omvatten hoog trillende energieën die licht en bevrijdend aanvoelen. Wanneer we zien en begrijpen waar, wanneer, waarom en hoe ze ontstaan zijn, kunnen we ze transformeren.

Het mentale deel is onze denkgeest, die bestaat uit het rationele denken en het geestesoog. Ons rationele denken bevat de eerdergenoemde overtuigingen en denkpatronen, en overschaduwt onze inzichten en intuïtie, en de omvang van ons rationele denken bepaalt ons doen en zijn. Het denkvermogen heeft het potentieel om onze gevoelens en emoties al dan niet in stand te houden en je focus kan ze helpen richting geven en ombuigen.

Praktisch gezien is onze totaliteit, als een rad, dat als alles goed gaat soepel draait, met een succesvolle of beter gezegd een liefdevolle realisatie tot gevolg. Dus mogen we aan de slag om ons te bevrijden van alle kwetsuren in de 4 delen, te beginnen in het fysieke door spiegeling, om terug te eindigen in het fysieke, met een mooi resultaat en een verworven vaardigheid. Het innerlijke representeert het uiterlijke, en omgekeerd.

Het spreekt voor zich, dat door de transformatie van laag trillende vibraties naar hoog trillende vibraties, onze ‘rugzak’ minder zwaar wordt en we onszelf letterlijk verheffen in geluk en gezondheid.

Bij alles wat we doen, schiet automatisch dit rad in gang. We vormen gedachten en gevoelens, onze energie wordt bepaald en onze woorden, handelingen en de staat van ons lichaam, zijn navenant. De fysieke realisatie is inherent aan de energiegradatie van je gevoelens en gedachten. Dit is hoe wij functioneren.

We zijn het zo gewoon om het leven enkel fysiek te bekijken, zonder ons bewust te zijn van de bepalende factor, energie. Het is een onlosmakelijke verbinding, het één kan niet zonder het ander.

Om effectief en efficiënt resultaat te behalen dienen alle 4 de delen op elkaar afgestemd te zijn. Wanneer er echter één blokkade of tegenstelling aanwezig is, dan bereik je het gewenste resultaat NIET.

De fluctuatie van energie bepaalt ECHT het resultaat. De energie van je gevoelens en gedachten bepaalt de ondertoon van je intentie of de staat van je lichaam. Bijv. : je kan NIET, oprecht vriendelijk tegen iemand spreken, maar het kan wel zo lijken, wanneer je het omgekeerde denkt en voelt. Je kan NIET, je lichaam optimaal verzorgen, bijv. door rust, natuurlijke voeding, denken en overtuigend spreken dat je gezond leeft,… wanneer je je minder waardig voelt.

Ook een teveel aan aandacht, aan een uitdaging of ziekte kan je eveneens weerhouden van een optimaal resultaat. Door met de beste bedoeling naar oplossingen te zoeken, blijf je voor een stuk in dezelfde emotie, gedachten en gedrag hangen, zodat je eigenlijk de energie blijft voeden.

Hiermee is ook de huidige kijk op het versterken van het immuunsysteem, een tegenstelling. Door bijv. enkel en alleen vitamines en supplementen te nemen, verwacht men zich beter te voelen. Dit kan tijdelijk helpen en het nemen van vitamines en supplementen is ok, ten minste wanneer je je huidige gedachten, gevoelens en leefsituatie, ook onder de loep neemt.

In dit huidige moment gelooft je hele lichaam deze aangeleerde overtuigingen en denkpatronen. Dat we niet over de nodige intelligentie beschikken, om onszelf gezonder te maken, of dat we het niet waardig zijn om gelukkig te zijn. Wanneer we steeds meer doen wat goed voelt,  wat bij ons past, wat ons dient, waar we van groeien, wat ons blij maakt en wanneer we onze intuïtie volgen, dan zal ons hele lichaam ervaren en beginnen te geloven, dat het het waard is om zich gelukkig en gezond te voelen.

De drijfveer achter dit alles is je hart. Met een hartgedragen intentie kan je alle 4 de delen bevrijden van hun specifieke beperkingen en op elkaar afstemmen. De trillingsfrequentie van het hart is zo hoog, dat zelfs de laagste energietrilling uiteindelijk niet aan verandering kan weerstaan.

Je hartgedragen intentie heeft de kracht om een constructieve beweging en alchemie te verwezenlijken.

Hoe jij functioneert, je gedachten, je gevoelens en je gedrag, kan je van ’s morgens tot ’s avonds bij jezelf checken, zo eenvoudig is het. Observeer waar je jezelf saboteert, neem je verantwoordelijkheid en kies een nieuwe richting. Je innerlijk rad is constant in beweging, waardoor je nu de mogelijkheid hebt om je blokkades of tegenstellingen op te sporen, te onderzoeken en op een efficiënte manier aan te pakken.

Onthoud vooral, dat elke vorm van angst en pijn, het jezelf weerhouden is, om je natuurlijke Zelf te zijn. Ons lichaam voert alles uit wat we willen, zolang het gaat. Op een bepaald moment, vraagt ons lichaam, onze totale Zijn om evenwicht en liefdevollere interacties, omdat het beter verdient. Zodat we gemak, harmonie, geluk, gezondheid,… mogen ervaren.

Deze bewustwording zou wel eens het beste kunnen zijn dat op je pad is gekomen, om je leven aangenamer en gezonder te maken.

Hilde

Delen mag natuurlijk. Graag de tekst samen met de afbeelding en de bronvermelding. Dank je.