Genezing brengt aanvaarding, dus ommekeer. Want wat reeds genezen is, mag constructief terug worden opgebouwd en vormgegeven. Van negativiteit naar positiviteit of van oude gewoontes naar nieuwe gewoontes. 2 tegengestelde delen, aldus polariteit. Een fase waarin stap voor stap, door herbalanceren, je totaliteit wordt omgevormd.

Omgaan met je minder goede emoties betekent : een manier vinden om deze gevoelens om te buigen naar een tegengestelde emotie.

Deze minder goede emoties zijn delen van onszelf, net zoals goede emoties. Uit gewoonte worden ze miskend en weggeduwd, terwijl ze enkel om erkenning en genezing vragen. Vandaar de woordkeuze ‘minder goede’ en niet ‘negatieve’ emoties, omdat we ze ervaren om ons tot op een punt van ommekeer te brengen. Gewoon een ander uitgangspunt.

Een voorbeeld van de verbondenheid van je totaliteit, en hoe je die in zet om bv., de emotie angst om te buigen naar vertrouwen : je hebt jezelf de nodige tijd gegeven, om in mildheid en Liefde, je angst te erkennen, te onderzoeken en te doorvoelen. Door je Liefde en mildheid ontstaat er aanvaarding, waardoor je schakelt naar de opbouwende energietrilling van vertrouwen. Je gedachten, die beïnvloedt worden door je angst, mag je telkens weer liefdevol ombuigen naar vertrouwen gevende en motiverende gedachten. Alsook je lichaam is beïnvloed en heeft behoeften waaraan je mag voldoen. Je gedrag en taal mag je liefdevol corrigeren. Uiteindelijk zal je een soortgelijke situatie aangaan, vanuit volledig vertrouwen.

Durf je bewust te zijn van je minder goede emoties. Durf ze eerlijk en oprecht aandacht te geven. Omdat dit de enige manier is, om je emotionele niveau vrij te maken van pijnlijke, beperkende emoties, zodat je kan genieten van opbouwende emoties.

Ons mentale niveau, onze denkgeest, de bron van menselijke creatie. Het mentale niveau bevat 2 gelijkwaardige en essentiële aspecten, het brein en het geestesoog. In een vernauwd bewustzijn is het brein, het rationele denken, overheersend aanwezig. Het vernauwd bewustzijn met zijn beperkende gedachten, creëert o.a. pijnlijke emoties, beperkende handelingen en gedrag.

Ons geestesoog of derde oog, is een energiecentrum dat zich situeert tussen de ogen en boven de wenkbrauwen, verbonden met de pijnappelklier, tussen de 2 hersenhelften. Het geestesoog is de poort naar het Albewustzijn, de verbinding met de Hogere waarheid. Een waarheid die het Hoogste Goed dient en die o.a. in de vorm van inzichten tot je komt. In een vernauwd bewustzijn ontvang je reeds inzichten maar ze zijn overschaduwd door het rationele denken.

Naarmate meer bewustzijn, wordt de toegang tot je geestesoog steeds groter en herken je duidelijker je inzichten. Je rationele denkpatronen zullen langzamerhand vereenvoudigen en vervagen. De inzichten die je ontvangt, zijn richtlijnen om je op je zielepad te brengen en te houden. Ze worden opgepikt door het brein, dat de andere drie niveaus van je totaliteit in werking zet, om verder je missie te realiseren. Zo leert het denken harmonieus samen te werken met de geest en met het lichaam, als één geheel.

Een denkgeest die liefdevolle emoties, handelingen en gedrag, en een gezond lichaam helpt creëren en waardoor we uiteindelijk, vrij van egogedachten, functioneren vanuit een zuiver mentaal niveau.

De mystiek, het onzichtbare, het energetische niveau, kreeg door een ego gerichte maatschappij, het etiket van onrealistisch en zweverig opgekleefd. Een stigma veroorzaakt door angst voor plaatsverlies van het ego.

Het negeren van ons energetisch deel, houdt een mens koud en kil. Je krijgt steeds meer toegang tot de werking van het energetisch niveau, door je intuïtie toe te laten, je hart te laten spreken en te groeien in bewustzijn. Stel je open en ervaar gewoon. Het ruime gegeven, van universele wetten, vorige levens,… door iedereen vrij te ontdekken. Het is echter wel zaaks ook hier evenwicht in te vinden, niet door te slaan, in de ene pool van onwetendheid of in de andere pool, van jezelf verliezen in tal van esoterische geloofsopvattingen. Tenslotte zijn we een ziel in een lichaam, die gekozen heeft om het aardse spel te ervaren, eruit te leren en te groeien in bewustzijn. Je mag leren werken met de opbouwende energiestroom en die gericht integreren in het dagdagelijkse leven, om een liefdevolle en welvarende levenswijze te handhaven.

De reis naar je ware zelf, door externe factoren zoals geloofsopvattingen, is een omweg. Door je onderscheidingsvermogen in te zetten bij die externe factoren, te voelen wat bij je past en daarmee aan de slag te gaan, zit je op de rechtstreekse weg naar jezelf. Wanneer de zoektocht buiten jezelf ten einde komt, en je de focus op jezelf en de Scheppende kracht legt, ontstaat éénwording.

Het leven bestaat uit tijdelijk lijden, door duisternis te ervaren zal je het licht ervaren. Als mens hebben we zelf de keuze om onze levenswijze te veranderen, doe je dat niet, dan zal het universum dat voor je doen. Wanneer lessen geleerd zijn, gebeuren verschuivingen in familie- of vriendschapsrelaties en worden leef- of werksituaties vervangen door andere, voor nieuwe ervaringen. Zo innerlijke evolutie, zo uiterlijke evolutie.

Het multifunctionele menselijk lichaam mag gerespecteerd, verzorgd en geëerd worden. Een lichaam is zowel boodschapper als transformator. Elke pijn of ziekte heeft een onderliggende boodschap, om te worden gezien en genezen. Afhankelijk van je zieleplan, kan je de pijn of de ziekte die je nu ervaart (van oorsprong uit een vorig leven, of ontstaan in je huidige leven) in het hier en nu, door de manier die hier beschreven wordt – het transformeren van je totaliteit – herleiden naar gezondheid.

De evolutie van de 4 niveaus is inherent aan de evolutie van het chakrasysteem en de mannelijke-vrouwelijke energieën. Ons chakrasysteem is de energetische verbinding tussen hemel en aarde. 7 primaire energiecentra die zich bevinden langs de ruggengraat : elk met hun functie, vertegenwoordigen ze specifieke levensgebieden en zijn ze verbonden met organen in het lichaam. Het transformatieproces brengt je belevingsmomenten, waardoor deze centra gaandeweg worden gezuiverd.

De man-vrouw eigenschappen in ieder mens mogen worden gebalanceerd. Het bewust worden van deze eigenschappen door zelfreflectie, toont ons waar we evenwicht in kunnen brengen. Een voorbeeld : zorgen is een vrouwelijke eigenschap. Het overslaan in de ene pool is overbezorgdheid, de andere pool is afstandelijkheid of onverschilligheid. Het juiste zorgen is zorgen zonder jezelf te verliezen, liefdevol je grenzen kunnen aangeven en oordeelloos de ander vrij laten handelen, naargelang zijn of haar mogelijkheden.

Na integratie van beide polen lossen de tegenpolen op door samen te smelten. De 4 niveaus als éénheid. Harmonie in man-vrouw, harmonie tussen hemel-aarde en zo je innerlijke wereld, zo je uiterlijke wereld. Een systematische cellulaire verandering van het lichaam. Een zuivere persoonlijkheid, een stralend hart en een alom vertegenwoordigde ziel in één lichaam.

Van herconditionering naar een ongeconditioneerd bewustzijn.

Een mens, die de duisternis van zichzelf en de ander erkent en niet elimineert, maar gewoon zuivere Liefde is en belichaamt. Een mens die magische momenten heeft beleefd, door de samenwerking met zijn/haar gidsen, en die dit bondgenootschap eigen heeft gemaakt. Een mens, die door zijn onderscheidingsvermogen in te zetten, verder gaat met wat dient voor het Geheel. Een mens die zijn fysieke, mentale, emotionele en energetische verworvenheden en vaardigheden inzet als dienstbaarheid. Een mens die zijn/haar eigen ritme erkent, door mee te gaan in de flow, waardoor hij/zij weet wanneer daadkracht te ondernemen en wanneer rust in te bouwen. Een mens die weet, dat hij/zij altijd op de juiste plaats, op het juiste tijdstip, bij de juiste mensen is en dat de juiste woorden worden gesproken, om te groeien in bewustzijn. Een mens die weet dat zijn/haar ritme verbonden is met het ritme van de seizoenen, de invloeden van de zon, de maan en de planeetstanden, het Grandioos Plan.

Zoals de natuur haar rechten toe-eigent, zo ook zal jouw ware natuur haar rechten toe-eigenen.

Hilde